اندیشه و فرهنگ

نتایج جستجوی کتاب

زیمل را غالبا فلیسوف فرهنگ دانسته ‌اند. او را ضمنا می ‌توان فلیسوف روح، فردگرایی یا جامعه نامید. اما همه این عناوین غیردقیق و یک‌ جانبه‌اند و نمی ‌توانند حتی دورنمایی از آثار‌ او را به ما نشان دهند. پس موضوع دقیق اندیشه او چیست؟

دسته بندی موضوعی کتاب:

دسته بندی اصلی کتاب:

صفحه‌ها