تاریخ

نتایج جستجوی کتاب

این کتاب شرح مباحثه‌ای است میان اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف فکری درباره‌ میزان توفیق تدابیری که محمد مصدق برای رویارویی با تحریم نفتی حاصل از ملی کردن صنعت نفت ایران در پیش گرفت.

دسته بندی موضوعی کتاب:

دسته بندی اصلی کتاب: