احمد تدین

احمد تدین

نتایج جستجوی کتاب

کتاب «کارل مارکس: یک زندگی قرن نوزدهمی‌»، تصویری جامع از زندگی خصوصی و اجتماعی مارکس، و اندیشه فلسفی، فعالیت‌‌های سیاسی، و آرزوهای برآورده شده، محقق‌نشده و ناتمام وی ترسیم کرده است.

دسته بندی اصلی کتاب:

کارل کائوتسکی، مشهور به «پاپ مارکسیسم» کتاب «سرمایه مالی» را «تکمله جلدهای دوم و سوم سرمایه» خوانده و «اوتو باوئر» از مفسران بزرگ آثار مارکس، با صراحت بیشتری آن را «جلد چهارم سرمایه مارکس» نام نهاده است.

دسته بندی موضوعی کتاب:

دسته بندی اصلی کتاب: