ترنتون لی استوارت

نتایج جستجوی کتاب

در جلد اول انجمن سری بندیکت می خوانیم که رینی مولدن پسر یتیمی با استعدادی است که در پرورشگاه زندگی می‌کند، یک روز آگهی عجیب در روزنامه می‌ّبیند که از او برای شرکت در یک امتحان دعوت کرده است. با قبول شدن در این امتحان او به انجمن سری بندیکت راه پیدا می‌کند، انجمنی که قصد دارد دنیا را نجات بدهد.

product genere:

دسته بندی موضوعی کتاب:

دسته بندی اصلی کتاب:

رینی مولدن پسر یتیمی با استعدادی است که در پرورشگاه زندگی می‌کند، یک روز آگهی عجیب در روزنامه می‌ّبیند که از او برای شرکت در یک امتحان دعوت کرده است. با قبول شدن در این امتحان او به انجمن سری بندیکت راه پیدا می‌کند، انجمنی که قصد دارد دنیا را نجات بدهد.

product genere:

دسته بندی موضوعی کتاب:

دسته بندی اصلی کتاب: