گئورگ زیمل

گئورگ زیمل

گئورگ زیمل (۱۹۱۸-۱۸۵۸) جامعه‌شناس آلمانی و فیلسوف نوکانتی است که از پیشگامان جامعه‌شناسی به شمار می‌رود. او معاصر ماکس وبر و امیل دورکیم بود و از چهره‌های اصلی رشد و تحول جامعه‌شناسی مدرن به حساب می‌آید. زیمل یکی از نخستین کسانی بود که جامعه‌شناسی را به مثابه رشته‌ای جدا شناسایی کرد. وی خالق مکتبی در جامعه‌شناسی به نام جامعه‌شناسی صوری است و معتقد است باید امور اجتماعی را خالی از محتوا بررسی کرد و به فرم‌ها (صورت‌های) امور اجتماعی اهمیت می‌دهد. اندیشه‌های او بر وبر، مکتب شیکاگو و بسیاری از جامعه‌شناسان بعدی تاثیر‌گذار بوده‌اند. ارائه پاره‌ای از مفاهیم اصلی جامعه‌شناسی از قبیل مبادله، تعامل و تفکیک، او را به یکی از متفکران برجسته رشته جامعه‌شناسی مبدل کرده است. زیمل را بیشتر مقاله‌نویسی زبردست قلمداد می‌کنند. مقالات بسیاری از او به جای مانده که تعداد اندکی از آنها به فارسی ترجمه شده است.
نتایج جستجوی کتاب

زیمل را غالبا فلیسوف فرهنگ دانسته ‌اند. او را ضمنا می ‌توان فلیسوف روح، فردگرایی یا جامعه نامید. اما همه این عناوین غیردقیق و یک‌ جانبه‌اند و نمی ‌توانند حتی دورنمایی از آثار‌ او را به ما نشان دهند. پس موضوع دقیق اندیشه او چیست؟