شهرام امین ترابی

شهرام امین ترابی

شهرام امین ترابی

شهرام امین ترابی کارشناس علوم سیاسی، روابط بین الملل و کارشناس حرفه ای مدیریت پروژه است. تحصیلات خود را در ایران و سوئیس به پایان رسانده و مباحث و تکنیک های مدیریت پروژه و ریسک را در حین انجام تحصیلات آکادمیک در سوئیس فراگرفته است. وی در سال ۲۰۱۳ به عنوان متخصص مدیریت پروژه در یک پروژه داخلی برای خود سازمان PMI شعبه شهر زوریخ با موفقیت کار نموده و تقدیرنامه از این سازمان را در کارنامه حرفه ای خود دارد
نتایج جستجوی کتاب