مهدیه فرشادجو

نتایج جستجوی کتاب

ارنستو برای اولین بار به مدرسه می‌رود.

از مدرسه بازمی‌گردد.

یکراست می‌رود سراغ مادرش و به او می‌گوید

- من دیگر به مدرسه باز نخواهم گشت...

- چرا؟

- چون که!... چون در مدرسه چیزهایی به من یاد می‌دهند که بلد نیستم.

product genere: