هادی حزباوی

هادی حزباوی

نتایج جستجوی کتاب

فلسفه اگزیستانس تاثیر شگرفی بر اندیشه و اندیشه‌مندان جهان عرب گذاشت. این تاثیر چنان است که عبدالرحمن بدوی را هایدگر عربی می‌خوانند. انیس منصور را نیز می‌توان ستون فقرات اگزیستانسیالیسم عربی به شمار آورد.

دسته بندی موضوعی کتاب:

دسته بندی اصلی کتاب: