انیس منصور

نتایج جستجوی کتاب

فلسفه اگزیستانس تاثیر شگرفی بر اندیشه و اندیشه‌مندان جهان عرب گذاشت. این تاثیر چنان است که عبدالرحمن بدوی را هایدگر عربی می‌خوانند. انیس منصور را نیز می‌توان ستون فقرات اگزیستانسیالیسم عربی به شمار آورد.