بهمن فرقانی

نتایج جستجوی کتاب

فرض نخست این کتاب این است كه همه نظريات عدالت اجتماعي مبتني بر فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعي هستند و هريك به تناسبِ تبييني كه از معناي زندگي يا نظم اجتماعي ارائه مي‌كنند، از يكديگر متمايز مي‌شوند.