توماس برگر

نتایج جستجوی کتاب

کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده در هشت فصل نوشته شده که ترجمه فارسی آن عینا مطابق نسخه زبان مبدا (آلمانی) انجام پذیرفته است.