علیرضا بختیاری

نتایج جستجوی کتاب

کتاب «اقتصاد رسانه در ایران» می‌کوشد پاره‌ای پرسش‌های دیرپا درباره علل شکل نگرفتن نهادهای مطبوعاتی خصوصی نیرومند در ایران را مطرح و بازخوانی کند و پرسش‌هایی جدید به‌ آنها بیفزاید.