محسن نیک بین

نتایج جستجوی کتاب

حقوق رقابت، شاخه‌ای از حقوق اقتصادی و حاوی قواعدی است که دولت‌ها برای ایجاد و حفظ رقابت در بازار، ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، دولت به وسیله حقوق رقابت برای حفظ نظم در بازار مداخله می‌کند.

product genere:

دسته بندی اصلی کتاب: