موسی غنی نژاد

نتایج جستجوی کتاب

این کتاب درباره «معرفت‌شناسی» در معنای عام آن و با تاکید بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد نوشته شده است. به نوشته مولف، معرفت شناسی به طور کلی ناظر بر مطالعه شرايط حصول و شكل‌گيري معرفت‌هاي معتبر است و کارش پاسخ دادن به این پرسش است که علوم مختلف چگونه ممكن هستند؟