پاتریک فرسیت

نتایج جستجوی کتاب

بازاریابی یکی از رشته‏ های بازرگانی است که دستخوش سوء‏ تعبیرهای زیادی شده است. اغلب به نظر می‏ رسد این رشته تنها جنبه تبلیغاتی دارد و غالبا افراد در دیگر حوزه‏ های بازرگانی، به زوایای کامل آن اهمیت چندانی نمی دهند، اما بازاریابی فعالیتی تخصصی است که بر موفقیت هر شرکتی تأثیرگذار است.